Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

neevu theesukuntava?

neevu theesukuntava?
Do you take?


avunu, nenu theesukuntaanu
Yes, I take
Neevu thesukova?
Don't you take?


ledhu, nenu theesukonu
No, I don't take


Neevu theesukuntunnaava?
Are you taking?


avunu, nenu theesukuntunnaanu
Yes, I am taking
Neevu theesukuntaleva?
Aren't you taking?


ledhu, nenu theesukuntalenu
No, I amn't taking
neevu theesukunnaava?
Did  you take?avunu, nenu theesukunnaanu
Yes, I tookneevu theesukoledha?
Didn't you take?Ledhu, nenu theesukoledhu
No, I didn't take