Author(Writer):- Rudra Venkateshwarlu, MA. English, Spoken English Researcher since 7 years, Founder of Spoken English Hub, Nalgonda. Competitive English Trainer

Verbs Meanings in Telugu 1

మేక్ make = తయారుచేయడం thayaarucheyadam

లైక్ like =ఇష్టపడడం ishtapadadam

లై lie =అబద్ధం చెప్పడం abhaddham cheppadam, అబద్ధమాడడం abhaddhamaadadam

లీవ్ leave =వదిలిపెట్టడం  vadhilipettadam

ఇన్ ఫార్మ్ inform =సమాచారమియ్యడం samaachaaramiyyadam

ఇండికేట్ indicate =సూచించడం soochinchadam

ఇంక్రీస్ increase =పెంచడం penchadam

ఇంప్రూవ్ improve = వృద్ధిచేయడం  vruddhicheyadam

ఇమిటేట్ imitate = అనుకరించడం  anukarinchadam

హోప్ hope = ఆశించడం  aashinchadam

హోల్డ్ hold = పట్టుకోవడం  pattukovadam

హియర్ hear = వినడం vinadam

హాపెన్ happen = సంభవించడం  sambhavninchadam

గ్రో grow =పెరగడం peragadam

ఫర్గెట్  forget = మరచిపోవడం marachipovadam

ఫీల్ feel =బాధపడడం  bhaadhapadadam

ఫెస్ face =ఎదుర్కోవడం edhurkovadam

ఎడ్యుకేట్ educate =బోధ చేయడం  bhodha cheyadam

ఎర్న్ earn =సంపాదించడం sampaadhinchadam

డిస్టర్బ్ disturb =ఆటంకపరచడం  aatankaparachadam 

డై die = చనిపోవడం chanipovadam

కిల్ kill =చంపడం champadam

డిసైర్ desire =కోరుకోవడం korukovadam

డిస్క్రైబ్ describe =వివరించడం vivarinchadam

కాస్ట్ cost = వెల చెల్లించడం  vela chellinchadam

కరెక్ట్ correct =సరిచేయడం  saricheyadam

కౌంట్ count = లెక్కించడం lekkinchadam

కూల్ cool =చల్లబడడం  challabadadam

కన్వర్ట్ convert =మార్చడం  maarchadam

కంటిన్యూ continue =కొనసాగించడం  konasaaginchadam

కన్ గ్రాచ్యులేట్ congratulate = అభినందించడం abhinandhinchadam

కన్డక్ట్ conduct = నిర్వహించడం nirvahinchadam

కంప్లీట్ complete = పూర్తిచేయడం poorthicheyadam

క్లీన్ clean =శుభ్రం చేయడం  shubhram cheyadam

కంపేర్ compare =పోల్చడం  polchadam

చివ్ chew =నమలడం namaladam

క్యారీ carry =మోయడం moyadam

బిల్డ్ build = నిర్మించడం nirminchadam

బైట్ bite =కరవడం  korakadam

బెండ్ bend =వంచడం  vanchadam

బిహేవ్ behave =ప్రవర్తించడం pravarthinchadam

బికమ్ become =అవ్వడం  avvadam

బి be =ఉండడం  undadam

బీట్ beat =కొట్టడం  kottadam

ఆన్సర్ answer =సమాధానమివ్వడం samaadhaanamivvadam

క్వశన్ question =ప్రశ్నించడం  prashninchadam

ఆర్గ్యూ argue = గోడవపడడం godavapadadam

అలో allow = అంగీకరించడం angeekarinchadam

యాడ్ add =కలపడం   kalapadam

ఆక్సెప్ట్ accept =అంగీకరించడం angeekarinchadam

ఫాలో follow =అనుసరించడం anusarinchadam

తినిపించడం thinipinchadam =హెల్ప్ ఇన్ ఈట్  help in eat

త్రాగించడం thraaginchadam =హెల్ప్ ఇన్ డ్రింక్ help in drink

చదివించడం hadhivinchadam = హెల్ప్ ఇన్ రీడ్ help in read

హెల్ప్ ఇన్ రైట్ raayinchadam = help in write

నడిపించడం nadipinchadam =హెల్ప్ ఇన్ వాక్ help in walk

పరుగెత్తించడం  parugetthinchadam = హెల్ప్ ఇన్  రన్ help in run

డిస్ట్రాయ్ Destroy =నాశనం చేయడం  naashanam cheyadam

కలెక్ట్ Collect =సేకరించడం  sekarinchadam

వెల్ కం Welcome = ఆహ్వానించడం aahvaaninchadam

టేస్ట్ Taste = రుచి చూడడం  ruchi choodadam

రూల్ Rule =పరిపాలించడం  paripaalinchadam

టీచ్ Teach =బోధించడం  bhodhinchadam

డిస్కస్ Discuss =చర్చించడం charchinchadam

డౌన్లోడ్ download = దిగుమతి చేయడం dhigumathi cheyadam

అప్లోడ్ Upload =ఎగుమతి చేయడం  egumathi cheyadam

టాక్స్ Tax =పన్ను చెల్లించడం pannu chellinchadam

సెంటెన్స్ sentence = వాక్యం తయారుచేయడం aakyam thaayaarucheyadam

ఎంకరేజ్ Encourage =ప్రోత్సహించడం protsahinchadam

డిలీట్ Delete =తీసేయడం  theeseyadam

సపోజ్ Suppose =అనుకుందాం anukundhaam

స్విమ్ Swim =ఈదడం  eedhadam

ఎస్కేప్ Escape =పారిపోవడం  paaripovadam

డిపెండ్ Depend =ఆధారపడడం  aadhaarapadadam

షౌట్ Shout =అరవడం  aravadam

వాండర్ Wander =తిరగడం  thiragadam

ఇనిషియేట్ nitiate =ప్రారంభించడం  praarambhinchadam

షేర్ Share =పంచడం  panchadam

డిగ్ Dig =తవ్వడం  thavvadam

వాచ్ Watch =వీక్షించడం veekshinchadam

షేక్ Shake =ఊపడం  oopadam

రిజెక్ట్ Reject =తిరస్కరించడం thirascarinchadam

విష్ Wish =ఆశించడం  aashinchadam

ఎక్స్ ప్లైన్ xplain =వివరించడం vivarinchadam

రైన్ Rain =వర్షించడం vaarshinchadam, వర్షం పడడం వర్షం పడడం

క్లైoబ్ Climb =ఎక్కడం ekkadam

ఎమ్టీ Empty =కాళీచేయడం khaaleecheyadam

చూస్ Choose =ఎంచుకోవడం  enchukovadam

పార్టీసీపేట్ Participate =పాల్గొనడం paalgonadam

వర్క్ Work =పనిచేయడం panicheyadam

స్వాలో Swallow =మింగడం  mingadam

షట్ Shut = మూయడం  mooyadam

అడ్రస్ Address = ప్రసంగించడం
 prasanginchadam

ఎంటర్ Enter =ప్రవేశించడం  praveshinchadam

తడి అవ్వడం Wet = తడి అవ్వడం thadi avvadam

స్కిడ్ Skid = జారిపడడం jaaripadadam

ప్రూవ్ Prove = నిరూపించడం niroopinchadam

డెవలప్ Develop = అభివృద్ధి చేయడం  abhivruddhicheyadam

విత్ డ్రా Withdraw =తీసుకోవడం theesukovadam

జూమ్ Zoom = దగ్గరగా చూడడం aggaragaa choodadam

క్రై Cry =ఏడవడం edavadam
Deside = nirnayinchadam
Scarify = thyaagam cheyadam
Occur = sambhavinchadam
Salute = namaskarinchadam
Celebrate = jarupukovadam
Remake = marala thayaarucheyadam, thiri thayaarucheyadam
Exist = manugadalo undadam, undadam
Delay = aalasyam cheyadam
Apply = dharakhaasthu cheyadam
Distribute = pampineecheyadam
Recognize = gurthinchadam
Comment = abhipraayam cheppadam, vyaakyaaninchadam
Dream = kalakanadam
Inform = samaachaaramivvadam
Reduce = thagginchadam
Forgive = kshaminchadam
Divide = verucheyadam
Bleed = raktham kaaradam
Laugh = navvadam
Donate = dhaanamcheyadam
Check = pareekshinchadam
Lift = etthadam
Seize = swaadheenam chesukovadam
Miss = thappipovadam
Brush = pallu thomadam
Color = ranguleyadam
Drive = nadapadam
Burn = kaalchadam
Erase = theeseyadam
Need = avasaramavvadam
 Catch = pattukovadam
Guess = oohinchadam
Click = nokkadam
Hide = dhaakkovadam
Indicate = soochinchadam
Chat = mucchatinchadam,  kaburlu cheppadam
Dress = dharinchadam, vesukovadam
Drop = padeyadam, vadhilipettadam
Dry = aaripovadam
Earn = sampaadhinchadam
Glow = meravadam